Svømmeskole Lille Svanes læreplan

Målet med læreplanen til Svømmeskole Lille Svane er å fremme lik og enhetlig gjennomføring av svømmeopplæring, på alle de ulike bassengene vi har aktivitet i, styre utviklingen av innholdet, og bidra til å legge forholdene til rette for å utvikle kvaliteten på svømmeopplæringen ved å samkjøre det grunnleggende i organisering av aktivitetene.

Svømmeskole Lille Svanes verdigrunnlag

Svømmeskoleaktiviteten, som Svømmeskole Lille Svane organiserer og har tilsyn for, er en helhet bestående av vannaktivitetsopplæring og -pedagogikk. Dette er målrettet samhandling og samarbeid som er nøye planlagt, og der barnets lek står sentralt. Utgangspunktet er et helhetlig syn på barnets vekst, utvikling og læring, som er basert på idrettsvitenskap og pedagogikk, men også på bred, flerfaglig kunnskap og forskning, samt på mestring av pedagogiske metoder.
Den sentrale ressursen til Svømmeskole Lille Svane er det profesjonelle personalet. Når det gjelder svømmeopplæring av høy kvalitet, er det vesentlig at hele personalet, og hver enkelt instruktør, har sterk faglig kompetanse og bevissthet. Ved å ha faste og rolige rutiner på hver time, samt med klare grenser og regler, skaper vi en trygghetsfølelse hos barnet. Barnet tilbys også nærhet og trygg tilstedetværelse.

Grunnleggende verdier for læreplanen - fra barnets ståsted

· Jeg utvikler en sunn og sterk selvfølelse.
· Mine grunnleggende behov ivaretas.
· Jeg blir hørt, og jeg har mulighet til å påvirke mine egne saker.
· Jeg får vokse og utvikle meg i et trygt miljø, hvor jeg har faste og trygge relasjoner.
· Jeg blir behandlet på en empatisk og positiv måte. Jeg blir tatt vare på.
· Jeg blir verdsatt og akseptert som meg selv. Jeg er elsket.
· Jeg har menneskeverd og mine rettigheter.
· Mine interesser er ivaretatt gjennom avtaler, forskrifter og dokumenter som gjelder for barnas rettigheter.
· Jeg blir behandlet rettferdig og likeverdig. Jeg lærer å ta ansvar.
· Jeg blir behandlet i henhold til mitt utviklingsnivå.
· Jeg får leke og realisere meg selv, og delta i aktivitetene til jevnaldrende..
· Jeg får vokse, utvikle meg, leke og lære og oppleve gleden ved å lære fra mitt eget utgangspunkt. 

Pedagogiske mål

"Jeg får en sunn og sterk selvtillit.”

Svømmeskole Lille Svanes tilbud legger vekt på barndommens natur i seg selv, verdsetting av barndommen, og det å veilede barnet i å vokse som person.

Tilbudet er indikert av det å:

· fremme personlig velvære for barnet
· styrke barnets atferd og arbeidsmåter som tar hensyn til andre
· barnets gradvis økende uavhengighet 

Nøkkelen til det å fremme personlig velvære ligger i det at hvert barns individualitet respekteres. Ved å fremme personlig velvære skapes et grunnlag for at hvert barn skal fungere og utvikle seg som sin egen unike personlighet.

Det å styrke atferd og gjøre ting på måter som tar hensyn til andre, betyr som et pedagogisk mål, at hvert barn lærer å ta hensyn til andre og bry seg om andre. Barnet har en positiv holdning både til seg selv, andre mennesker, ulike kulturer og miljøer. Småbarnpedagogikken på sin side skaper forutsetninger for dannelsen av et godt samfunn og en felles verden.

Den gradvise økningen av selvstendighet som pedagogisk mål gjør at barnet, etter sine forutsetninger, er i stand til å ta vare på seg selv og sine nærmeste, og ta avgjørelser og valg som angår hans eget liv. Barnet opplever glede når han lærer å ta vare på seg selv, og kan det stole på sine egne ferdigheter. Han får lære å være selvstendig mens nødvendig omsorg og sikkerhet alltid er i nærheten.

Instruktørene

Det kreves at våre instruktører er engasjerte, følsomme og i stand til å reagere på barnets følelser og behov. Instruktørene legger til rette for er godt miljø i fellesskapet for voksne og barn, hvor barn kan oppleve samvær og inkludering. Instruktøren oppfordrer barnet og familien til å være selvstendige, og til å lære ferdigheter slik at barnet kjenner mestringsglede, men samtidig får den hjelpen det trenger. Instruktørene formidler også tidligere generasjoners erfaringer og kulturarv til barna, ved hjelp av miljøet og i fellesaktiviteter.
Kunnskapen og erfaringen, som instruktørutdanningen gir, danner et grunnlag for kompetanse. De ansatte hos Svømmeskole Lille Svane dokumenterer, evaluerer og forsøker kontinuerlig å utvikle svømmeskolevirksomheten. Instruktører tar vare på og utvikler sine faglige ferdigheter, og er bevisste på de stadig endrende behovene til svømmeundervisning.

Gleden av å lære

Barnet er født nysgjerrig, han liker vann, vil lære nye ting, gjenta og gjenta ting. Læring er en helhetlig begivenhet for et barn. Barnet øver og lærer ulike ferdigheter, og når det møter nye ting, bruker barnet alle sansene i læringsprosessen. I et samspill med miljø og mennesker kobler barnet ting og situasjoner til egne erfaringer, følelser og konseptuelle strukturer.
Et barn lærer best ved å være aktiv og nyskjerrig. Ved å opptre på en meningsfull måte kan barnet oppleve gleden av å lære og å lykkes. Det å leke, bevege seg, utforske, samt å uttrykke seg gjennom kunst er typiske måter for barnet å handle og tenke på. En aktivitet som er naturlig for et barn styrker hans trivsel og selvoppfatning, og øker barnets muligheter for medvirkning.
Barn leker for lekens skyld, og i beste fall gir det dem dyp tilfredsstillelse. Barn leker ikke for å lære, men lærer mens de leker.
Trygge mellommenneskelige relasjoner er grunnlaget for god læring og en positiv læringsholdning. Instruktørene engasjement for svømmeundervisning kan oppfattes som sensitivitet for barnets følelser og følelsesmessige velvære. Pedagogen lytter til barnet og gir barnet mulighet til å ta initiativ, velge sine aktiviteter, forske, trekke konklusjoner og uttrykke sine tanker. På svømmeskolen bygges det positive holdninger også til annen læring.

Språkets betydning i svømmeopplæringen

Fra begynnelsen er et lite barn interessert i omgivelsene sine, og danner et bilde av verden rundt seg, og sin plass i den. I denne prosessen er betydningen av språk sentral. Språket støtter utviklingen av barnets tenkefunksjoner og utviklingen av kommunikasjon. Språkets funksjon som støtte for tenkefunksjoner vektlegges etter hvert som barnet vokser opp, når det knyttes til områdene problemløsning, logisk tenkning og fantasi. Ferdigheter tilknyttet språkkontroll er grunnlaget for å lære andre ferdigheter.
Lek og eventyr har en spesiell rolle hos Svømmeskole Lille Svane. De er grunnlaget for barnets språkutvikling og dannelsen av et verdensbilde. Å lære et språk er alltid en kreativ og personlig prosess, der imitasjon spiller en viktig rolle. I relasjoner mellom voksne og jevnaldrende, gjennom ukentlige temaer, sanger, rim og lek, lærer barna kulturelle og sosiale vaner og kommunikasjonsmodeller.
Til å begynne med uttrykker et lite barn sine intensjoner omfattende med gester, uttrykk og bevegelser. Et lite barn trenger en veileder i nærheten, som kjenner barnets individuelle måte å kommunisere på. Veilederen er empatisk og reagerer på barnets forsøk på kommunikasjon, og oppmuntrer dermed barnets ønske om samhandling. Samtidig styrker han barnets positive selvbilde og selvaksept. Etter hvert lærer barnet å klassifisere ting med begreper og å forstå relasjonene mellom dem. Barnet lærer å spørre og svare.
Svømmeskolens ukentlige rutiner bidrar til at små barn lærer språk knyttet til ulike situasjoner. Etter hvert som barn vokser opp, kobler de språket til aktiviteten i leken, slik at betydningen av egne erfaringer, spesielt lek, blir understrekt i språkopplæringen. Ved hjelp av språk formulerer barn hensikten med leken sin, beskriver fremgangen og regulerer relasjonene deres.
Et barn har en naturlig tendens til å leke med ord. Rimende og morsomme meningsløse ord leder barnets oppmerksomhet fra betydningen til språkets form, og trener området for språklig bevissthet. Barn liker også historier. Rim, sanger, eventyr, historier og lek tilhører småbarnsverdenen, helt fra begynnelsen. De introduserer barnet til den mangfoldige verden rundt, språkets rikdom, og bidrar til utvikling av lytteferdigheter.
Språket spiller en sentral rolle i barnets karakteristiske måte å handle på. Et barn trenger språk i sine aktiviteter, og språket utvikler seg gjennom det å leke, bevege seg, utforske, oppleve, samt uttrykke seg kunstnerisk.

Fysisk aktivitet og svømmeopplæring

Regelmessig trening er grunnlaget for et barns velvære og sunn vekst. Barnet tenker, opplever glede, uttrykker sine følelser og lærer nye ting gjennom bevegelse. Aktivitet i vannet er også fart og opplevelser, sprut og pust. Utviklingen av en aktiv livsstil begynner i tidlig barndom. Bevegelse er en naturlig måte for et barn å bli kjent med seg selv, andre mennesker og sine omgivelser. Et barns bevissthet om sin egen kropp og dens kontroll legger grunnlaget for sunn selvfølelse.
Regelmessig veiledet trening, som svømmeskole, er viktig for et barns generelle utvikling og motoriske læring. Det er viktig at instruktører vet hvordan de kan bruke ulike undervisningsmetoder parallelt, og at hvert barns motoriske utvikling observeres jevnlig. Det å ha fokus i motorikk i aktivitetene og i undervisning øker barnas læringsmuligheter.
Hos Svømmeskole Lille Svane foregår undervisningen i takt med barnets utviklingsnivå. I instruktøropplæringen er det lagt vekt på det å observere, identifisere og evaluere barnets utviklingsnivå både på tørt land og i vann. Barnets psykologiske, sosiale og emosjonelle utvikling er like viktig som motorisk utvikling. Disse inkluderer for eksempel ferdighetene til å jobbe i gruppe, bli selvstendig, trassalder, men også ulike perioder med utviklingssensitivitet og utviklingsplatåer. I undervisningen til Svømmeskole Lille Svane tas det hensyn til hvert enkelt barns individuelle utviklingsnivå på ulike områder. Gruppeundervisning støtter normal utvikling for barn i hver alder, og den er differensiert i individuell undervisning. Samtidig tas det hensyn til hver families spesielle ønsker.

Kunstnerisk opplevelse og uttrykk

I svømmeskolen skapes det grunnleggende kunstneriske opplevelser i musikalske og dramatiske aktiviteter. Intensiteten og fortryllelsen av disse opplevelsene stimulerer barnets funksjonalitet og drar barnet med seg. I dette tilfellet finnes det i barnets estetiske verden både læringsglede, kunstnerisk drama, lyder, farger, sansninger og kombinasjoner av opplevelser fra ulike sanseområder.

Utforskning

Utforskende undring er naturlig for et barn fra fødselen av. På svømmeskolen utforsker og undrer barna ofte på for eksempel vannets egenskaper, samt egen og andres kropp. Mens det forsker, tilfredsstiller barnet sin nysgjerrighet, samt opplever deltakelse i verden og samfunnet rundt seg. Barnets egen erfaringsverden, samspill med andre barn og voksne, samt omgivelsene rundt, fungerer som inspirasjon for barn i ulike aldre til å utforske seg selv. Barnet opplever at hans utforskende undring, spørsmål, refleksjoner og handlinger gir mening. Han kan rolig eksperimentere og forske på nye ting selv og sammen med andre. Opplevelsen av prøving, feiling og innsikt opprettholder og styrker læringsgleden hos et barn.

Etisk orientering

I en etisk orientering undersøker man spørsmål om verdier og normer. I svømmeskolegruppen oppstår det situasjoner og hendelser som kan vurderes og undersøkes ut fra perspektivene rett og galt, godt og dårlig, sannhet og løgn. Spørsmål om rettferdighet, likhet, respekt og frihet kan også naturlig tas opp i en svømmeskolegruppe. Det er vesentlig å ta hensyn til barnas utviklingsnivå. Frykt, angst og skyldfølelse er også en del av barns liv. Disse følelsene diskuteres det om, slik at barnet kan føle seg trygg.

Partnerskap mellom instruktør og foreldre i svømmeundervisningen

Med ”partnerskap i svømmeundervisningen” mener vi foreldres og ansattes bevisste forpliktelse til å samarbeide for å støtte barns vekst, utvikling og læringsprosesser i svømming. Dette krever gjensidig tillit, likeverd og respekt. Foreldre har primærrett og ansvar for barnas oppdragelse og kunnskap om eget barn. Personalet har den faglige kunnskapen og kompetansen deres utdanning gir, samt ansvaret for å legge forholdene til rette for et veiledende partnerskap og likeverdig samarbeid.

 

Takaisin ylös